ข่าว, ความรู้เบียร์, ธุรกิจ & การลงทุน

เอกสารเพื่อเปิดร้านขายเหล้าเบียร์ต้องมีอะไรบ้าง?

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสุราเพื่อจำหน่ายเหล้า เบียร์ ในร้านอาหารหรือร้านขายปลีก

ในกรณีขายปลีกต้องขอใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 (ป 2)

ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 คืออะไร
ใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 2 คือ อนุญาตให้ขาย เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นจำนวน ต่ำกว่า 10 ลิตร และ สามารถขาย สุราที่ผลิตในประเทศ และ ต่างประเทศได้ 

ร้านขายปลีกโดยทั่วไป ที่ไม่ได้มีการขายส่งก็ใช้ ใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 ก็เพียงพอแล้ว

เอกสารที่ใช้ในการขอใบอนุญาตประเภท 2 กับกรมสรรพสามิตเพื่อจำหน่ายเหล้าเบียร์ในร้านอาหารผับบาร์และร้านขายปลีก

1. ทะเบียนบ้านที่ตั้งร้าน
2. สัญญาเช่า
3. บัตรประชาชนเจ้าของบ้านตามทะเบียนบ้านที่ตั้งร้าน
4. แผนที่ตั้งร้าน
5. หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ กรณีไม่คิดค่าเช่าต้องเซ็นโดยเจ้าของบ้านที่ให้เช่า (ขอได้ที่กรมสรรพสามิต)
6. แบบยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ภส 08-05 (ขอได้ที่กรมสรรพสามิต)
7. แบบบันทึกความเข้าใจและการไห้คำมั่นของผู้ขอใบอนุญาต (ขอได้ที่กรมสรรพสามิต)

เอกสารผู้เช่า
1. บัตรประชาชน 
2. สำเนาทะเบียนบริษัท (ถ้าขอในนามบริษัท)

กรณีมอบอำนาจ
1. หนังสือยินยอมมอบอำนาจ+ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
2. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ *** เอกสารทุกใบต้องลงลายมือชื่อรับรอง***

ค่าใช้จ่าย
1. ร้านอาหารหรือร้านขายปลีกที่ไม่ได้จดทะเบียน VAT เสียค่าธรรมเนียมปีละ 330 บาท
2. ร้านอาหารหรือร้านขายปลีกที่จดทะเบียน VAT เสียค่าธรรมเนียมปีละ 2,200 บาท

สถานที่ในการขอใบอนุญาต
ไปที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ที่ตั้งร้านอยู่ 

การขอใบอนุญาตประเภท 2 เพื่อจำหน่ายสุราเหล้าเบียร์ไม่ยากอย่างที่คิด หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามโดยตรงกับกรมสรรพสามิต

ภาพตัวอย่าง ใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 (ป 2)

 

Leave a Reply