ธุรกิจ & การลงทุน

อย่าวางไข่ทั้งหมดไว้ในตระกร้าเดียว

ใส่ไข่ในตะกร้าเดียว

ความหมาย:
Putting all your eggs in one basket “การใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียว”
หมายถึงถ้า เราใส่ไข่ทั้งหมดที่มีลงในตะกร้าใบเดียวกันและถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ตะกร้าตกลง ไข่ทุกฟองก็จะแตกหมด ไม่มีเหลือได้

อย่าทำให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

นำไปใช้กับธุรกิจ
– ความเสี่ยงในการลงทุนโดยไม่มีการกระจายการลงทุน ถ้าเราลงทุนเงินในหุ้นหรือสินทรัพย์ ประเภทเดียว จะทำให้มีความเสี่ยงสูง เหมือนใส่ไข่ในตะกร้าใบเดียว หากมีอะไรเกิดขึ้น เงินที่เราลงทุนไปอาจจะเสียหายได้ทั้งหมด

บริหารความเสี่ยง
Portfolio Diversification
คือการแบ่งเงินลงทุนไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมและสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง

Leave a Reply